Започна гласуването в играта на Горна Баня и радио NJoy "Преоткрий красотата на България"!

Влез в албума и натисни бутона "Харесвам" за една или повече снимки!

Помогни ни да изберем най-добрата!

Преоткрий красотата на България с Горна Баня!

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие,както и с актуалните Общи условия:

1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1."Игра"- Конкурс за снимка с продукт на БК Горна с цел ползване за рекламни материали за „БК – ГОРНА БАНЯ“ ООД, с име „ Преоткрий красотата на България, играй с Горна Баня”, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила.
1.1.1 Тема на снимката – „Красотата на България”
1.1.2. Снимката може да бъде заснета с камера или мобилен телефон, лично от Участника и трябва да съдържа природна, туристическа или историческа забележителност и продукт от гамата на “БК Горна Баня”, без ограничения във вида разфасовка.
1.2 "Организатор" – „БК – ГОРНА БАНЯ“ ООД.
1.3."Правила" - Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.
1.4."Участник" - Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, по-голямо от 14 години, чиито родител/настойник е с постоянен адрес в Република България и притежава само един валиден профил във Facebook.
1.5."Страница на играта"– интернет адрес:https://www.facebook.com/%D0%91%D0%9A-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%94-183630568345314/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1
1.6.„Сайт на играта” – www.igra.gornabania.com
1.7.„Продължителност на играта“– от 09.07.2018 г. до 10.09.2018 г.- до 18,00 ч. като Организаторът си запазва правото да удължи срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
1.8. Награди: Ваканционни пакети в едни от най-красивите райони на България - Деветашкото плато и Крушунските водопади.


3-та награда - Пакет "Лукс":
*** 1 нощувка в къща "Лукс“
*** Домашно приготвена закуска
*** Вечеря за двама по тристепенно меню
*** 2 урока по езда с инструктор с продължителност около 1 час.
*** Ползване на открит басейн в къща "Лукс".
*** 2 масажа по 30 мин. За двамата последователно -/можете да избирате между класически, релаксиращ, тонизиращ и арома масаж/ .
*** Ползване на открит басейн в къща "Лукс".
*** 30 мин. стрелба с лък за двама

2-ра награда - Пакет Стълбицата:
**** 1 нощувка в къща Лукс
**** Домашно приготвена закуска.
**** Вечеря за двама по тристепенно меню
**** Конен поход до пещера Стълбица (около 10 км.) – 2 - 3 часа, според подготовката на ездачите и темпото, което ще поддържат.
**** 30 мин. стрелба с лък
**** 2 масажа по 30 мин. За двамата последователно -/можете да избирате между класически, релаксиращ, тонизиращ и арома масаж/
**** Ползване на открит басейн в къща "Лукс".

1-ва награда *****
Пакет Футьов гьол:
***** 2 нощувки в къща Лукс
***** 2 домашно приготвени закуски.
***** 2 вечери за двама по тристепенно меню
***** Ползване на открит басейн в къща "Лукс".
***** 2 масажа по 30 мин. За двамата последователно -/можете да избирате между класически, релаксиращ, тонизиращ и арома масаж/
***** Конен поход до Футьов гьол (около 15 км.) + пикник – 3 - 4 часа, според подготовката на ездачите и темпото, което ще поддържат. По време на похода се прави почивка за пикник със запалване на огън. За пикника са осигурени храна и напитки (хляб, месо, което да се изпече на момента, зеленчуци, плодове, напитка - бира или безалкохолно).
***** 30 мин. стрелба с лък
***Наградите могат да се ползват целогодишно, всеки ден от седмицата***.

1.9 "Печеливш"– Участник в играта, избран да получи награди съгласно реда, определен в настоящите Правила.
1.10 Родителят декларира, че с публикуването на снимка, изработена от детето му, е съгласен тя (снимката) да се ползва с рекламна цел върху рекламни материали, клипове, публикации, билбордове и др., на „БК – Горна Баня“ ООД.

2.УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1.За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1.да прочете настоящите общи условия и след като се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях и се съгласява с тях, да приеме приложението на Играта;

2.1.2.да отговоря на условията на играта; 

2.2.В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие, като публикува снимка в сайта на играта, в периода, в който е описано в условията на Играта.
2.3.Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора в търговската мрежа. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта, всяко лице, което не отговаря на описаните общи условия. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
2.4 Настоящите Правила са публикувани на сайта на играта и във страницата на играта 2.5 Родителят декларира, че с публикуването на снимка, изработена от детето му, е съгласен тя (снимката) да се ползва с рекламна цел върху рекламни материали, клипове, публикации, билбордове и др., на „БК – Горна Баня“ ООД.

3.НАГРАДИ, ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
3.1 Победителите от конкурса ще бъдат обявени на 10.09.2018 г. в 18.00 часа
3.2.Определянето на печелившите се извършва чрез преброяване на събрани най-много харесвания на снимките, които ще бъдат публикувани и предоставени за гласуване във Фейсбук страницата на играта в периода 20.08.2018 г. – 10.09.2018 г.
В периода 21.07.2018 – 20.08.2018 г. снимките отговарящи на условията на играта ще бъдат публикувани на сайта на играта по реда на тяхното изпращане.
3.3 Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.
3.4 Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в страницата на Играта на 10.09.2018 г. след 18.00 часа
3.6 Получаването на наградите ще стане в рамките на 10 (десет) работни дни след обявяване на победителите.
Организаторът или негов представител ще се свърже чрез лично съобщение или по телефон с всеки победител, за да уточнят детайлите по получаване на наградата.
В случай, че спечелилият не отговори на 3 съобщения и/или три последователни обаждания в рамките на 5 дни, наградата се счита за връчена и той губи правото да я получи.
3.7 До дата 20.09.2018 г. се изисква оригинала на снимката да бъде предоставен на „БК – Горна Баня“ ООД на адрес: гр. София, п.к. 1373, ул. Месечинка №8, придружена с декларация за прехвърляне на авторските и права, предварително изпратена от „БК Горна Баня” ООД.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящите Правила влизат в сила oт от 09.08.2018 г. и са валидни до приключване на Играта
4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет-страницата на Играта.
4.3. В случай че даден участник желае да прекрати участието си в Играта и/или не желае да получава информация във връзка с Играта, то следва да уведоми писмено Организатора или негов представител за това, чрез лично съобщение, като задължително посочи имена и профила, с който се е регистрирал, като надеждно удостовери, собствеността върху посоченият профил.

4.4 Организаторът си запазва правото да не зачете гласовете или дисквалифицира участник в случай на опит за фалшифициране на резултатите от гласуването, чрез използване на фалшиви профили, профили без снимки и съдържание, системи за автоматично генериране на гласове и др., както и гласове от хора или страници неразбиращи или подведени за смисълът на тяхното харесване. В такъв случай Организаторът уведомява писмено участника и ако не последва реакция или действия по спиране на фалшификацията, снимката и участника биват дисквалифицирани.